Friday, 23 March 2012

Promieniowanie terahercowe w naukach farmaceutycznych

A review paper in Polish about the applications of terahertz in the pharmaceutical industry. 

Bożena Karolewicz1, Edward F. Pliński2, Agata Górniak3, Artur Owczarek1, Karol Nartowski1, Janusz Pluta1, Bogusław Fuglewicz3, Stanisława Plińska3, Przemysław P. Jarząb2, Kacper Nowak2, M. J. Walczakowski2, Ł. Augustyn2

1Akademia Medyczna, Katedra Technologii Postaci Leku, ul. Szewska 38, 50-139 Wrocław 2Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki, Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław 3Akademia Medyczna, Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej, ul. Szewska 38, 50-139 Wrocław

Adres do korespondencji: Bożena Karolewicz, Katedra Technologii Postaci Leku, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, ul. Szewska 38, 50-139 Wrocław, e-mail: bozkar@ktpl.am.wroc.pl

Zaawansowane techniki pomiarowe, umożli- wiające potwierdzanie tożsamości substancji czynnej i substancji pomocniczych znajdujących się w gotowym produkcie stają się podstawowymi me- todami analizy leku. Promieniowanie terahercowe (w zakresie od 2 cm-1 do 130 cm-1) może być wy- korzystane do identyfikacji substancji w procesie ich produkcji, co wiąże się bezpośrednio z kontrolą jakości i bezpieczeństwem wytwarzania. Technika spektroskopii terahercowej umożliwia prowadze- nie analizy jakościowej i ilościowej substancji lecz- niczych i pomocniczych w postaci leku, w szcze- gólności jest wykorzystywana do identyfikacji form polimorficznych i pseudopolimorficznych substan- cji oraz pozyskiwania informacji dotyczących ho- mogenności otoczek wytworzonych tabletek [1]. Jest to nowoczesna, nieinwazyjna i niedestrukcyjna metoda analizy produktów leczniczych umożliwia- jąca jednoczesne pozyskiwanie obrazu danej próbki (informacje przestrzenne o rozmieszczeniu poszcze- gólnych składników) i rejestrację widm spektral- nych związków chemicznych wchodzących w skład danego obiektu (informacje o strukturze chemicz- nej związków) [2, 3]. Metoda ta pozwala również na określenie rozmieszczenia poszczególnych skład- ników w gotowej formie leku, tj. proszki, tablet- ki, kapsułki czy granulaty oraz na monitorowanie zmian we właściwościach fizycznych API, tj. prze- miany postaci polimorficznych następujące w pro- cesie wytwarzania lub przechowywania gotowego preparatu, czy interakcje pomiędzy substancjami pomocniczymi, tj. polimery i API w mieszaninach fizycznych [4].for more information click here (http://www.aprehabilitacja.pl/pub/Promieniowanie_THz.pdf)


For help with your pharmaceutical problems also seehttp://www.teraview.com/services/applications-support/index.html

for more information about  the Spectra 3000 spectrometer click here
(http://www.teraview.com/products/terahertz-pulsed-spectra-3000/index.html)

No comments:

Post a Comment